[Tiểu học] Họp Đại hội Phụ huynh học sinh Lần thứ 2

[Tiểu học] Họp Đại hội Phụ huynh học sinh Lần thứ 2