THỰC ĐƠN KHỐI MẦM NON THÁNG 7/2022

THỰC ĐƠN KHỐI MẦM NON THÁNG 7/2022

     
THỰC ĐƠN KHỐI MẦM NON THÁNG 07/2022
 
     -  THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ
 
                            ⇒ Tuần 1:    
 
            ⇒ Tuần 2:                   
 
       
 
                   ⇒ Tuần 3:
 
⇒ Tuần 4:
 
    -  THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO:
⇒ Tuần 1:
   
 
 
⇒ Tuần 2:
 
 
⇒ Tuần 3:
 
 
⇒ Tuần 4: