NGOẠI KHÓA HÈ TẠI VASCHOOLS THAM QUAN CƠ SỞ HỦ TIẾU - VƯỜN SINH THÁI SÁU HOÀI 07/2022

NGOẠI KHÓA HÈ TẠI VASCHOOLS THAM QUAN CƠ SỞ HỦ TIẾU - VƯỜN SINH THÁI SÁU HOÀI 07/2022

     
Sau một tuần học học tập trên lớp. Các em học sinh tham gia khóa hè tại VAschools đã được trải nghiệm hoạt động ngoại khóa thực tế đầy lý thú. Các em vừa có cơ hội tìm hiểu thêm những điều mới và vận dụng được những kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống.